VALDYBA

​Bendrovės Valdybą sudaro 5 nariai (3 nepriklausomi, 1 akcininko atstovas ir 1 bendrovės atstovas), įskaitant Valdybos pirmininką.
Valdybos narius 4 metams renka ir atšaukia akcininkas. Valdybos sudarymą, kadenciją, darbo tvarką ir sprendimų priėmimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, bendrovės įstatai, kiti teisės aktai.

English EN Lithuanian LT