VALDYBA

Bendrovės Valdybą sudaro 5 nariai (2 nepriklausomi, 3 akcininko, įskaitant Valdybos pirmininką). Valdyba buvo suformuota 2019-06-05.

Valdybos narius 4 metams renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdybos sudarymą, kadenciją, darbo tvarką ir sprendimų priėmimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, Bendrovės įstatai, kiti teisės aktai.

Bendrovės atlygio politika valdybos nariams nėra nustatyta. Bendrovės nepriklausomi nariai gauna 10% Bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygi mėnesiui.

Valdybos nariams, deleguotiems Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, atlygis nėra mokamas.

Bendrovės vadovui darbo užmokestį nustato Bendrovės valdyba.

Bendrovės strategiją ir akcininko lūkesčių raštą rasite šioje nuorodoje.

UAB "Gatvių apšvietimas" l.e.p. generalinio direktoriaus darbotvarkė

L.e. Generalinio direktoriaus pareigas

Vaidas Ramanauskas

Valdybos pirmininkė
nuo 2019-12-19
Kristina Petraitienė
[Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos finansų skyriaus vedėja]
Valdybos pirmininko pavaduotoja
nuo 2019-06-05
Aldona Staponkienė
[Nepriklausoma narė]
Teisės sritis.
Valdybos narys
nuo 2020-11-24
Rimantas Mockus
[Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Transporto skyriaus vedėjas]
Valdybos narė
nuo 2019-06-05
Alina Mikalauskė
[Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos turto valdymo
skyriaus patarėja]

 

Valdybos narys
nuo 2020-02-28
Valdas Pučkorius
[Nepriklausomas narys]
Klaipėdos regioninės plėtros tarybos administracijos direktorius