Menu Close

VALDYBA

Bendrovės Valdybą sudaro 3 nariai, įskaitant Valdybos pirmininką.
Valdybos narius 4 metams renka ir atšaukia Stebėtojų taryba. Valdybos sudarymą, kadenciją, darbo tvarką ir sprendimų priėmimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, bendrovės įstatai, kiti teisės aktai.
BENDROVĖS VALDYBOS NARIAI

Dangeras Aleksandrovas

Edvardas Simokaitis

Andrius Saveikis