Menu Close

D.U.K.

Būtina gauti UAB „Gatvių apšvietimas“ leidimą. Norėdami užsakyti elektros energijos prijungimą, turite atsiųsti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:

  1. Koks tai renginys, kada ir kur vyks?
  2. Prijungimo laiką;
  3. Atjungimo laiką;
  4. Nurodyti reikalingą galią ir kiek laiko ji bus naudojama;
  5. Atsakingo už elektros ūkį asmens vardą ir pavardę, kontaktus, turimo pažymėjimo Nr. ir jo galiojimo laiką;
  6. Patvirtinimą, kad garantuojate apmokėjimą;
  7. Jūsų įmonės rekvizitus (kad galėtume išrašyti PVM sąskaitą – faktūrą);
  8. Atsakingo už renginį vardą ir pavardę, kontaktus;
  9. Privaloma pridėti: Klaipėdos miesto savivaldybės leidimą;
  10. Prijungimo kabeliais privalo pasirūpinti rengėjas, jų prijungimo vietas, įvertindami prašomą galią, nurodysime mes.

Prašymus siųskite elektroniniu paštu info@kga.lt.

Taip, galima. Reikia gauti Klaipėdos miesto savivaldybės pritarimą reklamos dizainui ir parengti projektą reklamos skydo prijungimui prie apšvietimo tinklų.

Pasijungti elektros energiją reklaminiams skydams prie apšvietimo tinklų, veiksmų seka:

– Pateikiamas prašymas (pridedant įgaliojimą, situacijos schemą/planą) prisijungimo sąlygoms.

– Parengiamos prisijungimo sąlygos (per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo).

– Projektas rengiamas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir LST 1569:2000 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“ bei kitus galiojančius normatyvinius dokumentus.

– Parengtus projekto sprendinius suderinti su UAB „Gatvių apšvietimas“ atsakingais darbuotojais. Toliau projektas derinimas nustatyta tvarka pagal galiojančius normatyvinius dokumentus.

– Pilnai parengtas ir suderintas (su visų požeminių komunikacijų savininkų/prižiūrėtojų bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovų parašais) projektas pateikiamas pritarimui gauti UAB „Gatvių apšvietimas“.

– Prieš vykdant statybos ir žemės darbus UAB „Gatvių apšvietimas“ nuosavybės objektų tinklų apsaugos zonose, bei prieš vykdant darbus veikiančiuose UAB „Gatvių apšvietimas“ nuosavybės objektuose gauti atitinkamą leidimą (vadovaujantis „Elektros įrengimų eksploatavimo saugos taisyklių” (LR EM 2010-03-30 įsakymas Nr. 1-100; įsakymo pakeitimas – 2012-10-23 d. įsakymu Nr. 1-207) VIII skyriaus reikalavimais) pasirašant sutartį su UAB „Gatvių apšvietimas“.

– Derinimo aktas kasinėjimo darbams vykdyti (jei toks buvo gautas ir, jei po darbų vykdymo nepažeisti UAB „Gatvių apšvietimas“ nuosavybės objektų tinklai) pasirašomas gavus UAB „Gatvių apšvietimas“ AES viršininko pritarimą (pasirašo TS viršininkas/arba vyr. specialistas).

– UAB „Gatvių apšvietimas“ nuosavybės objektas laikomas priduotas pašalinus nustatytus trūkumus (jei tokių buvo), gavus teigiamą Statybos užbaigimo komisijos išvadą bei pateikus išpildomąją dokumentaciją apie objekto tinkamumą eksploatacijai.

Ne, negalima. Tam būtinas UAB „Gatvių apšvietimas“ leidimas (projektas nereikalingas). Šiuos darbus  atlieka UAB „Gatvių apšvietimas“.

Ne, negalima. Tam būtinas UAB „Gatvių apšvietimas“ leidimas (arba teisės aktų nustatyta tvarka parengtas projektas ir išduotas žemės darbų leidimas).