Skelbimai


DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
 „GATVIŲ APŠVIETIMAS“ VALDYBĄ
 
 
      Skelbiama nepriklausomo kandidato į uždarosios akcinės bendrovės „Gatvių apšvietimas“ (toliau – Bendrovė), įmonės kodas 140031353, buveinėRūtų g. 6, Klaipėda, valdybos narius atranka. Nepriklausomas kandidatas į Bendrovės valdybos narius renkamas iki esamos valdybos kadencijos pabaigos (2019 m. spalio mėn.). Atranką vykdys Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atrankos būdas – pokalbis.
 
      Kandidatas, pretenduojantis į Bendrovės valdybos narius (toliau – kandidatai), turi atitikti šiuos bendruosius atrankos kriterijus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. teisės aktų nustatyta tvarka kandidatui turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
3. per pastaruosius 5 metus kandidatas neturi būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;
4. neturi būti aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo penktajame skirsnyje, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės valdomos įmonės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu;
5. turi būti išnykęs teistumas už bet kokią nusikalstamą veiklą;
6. turėti vadovaujamo darbo patirties veiklos srityje, kurioje veikia Bendrovė, arba turėti kompetencijos įmonių valdymo srityje.
Kandidatas:
1. turi išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybės valdomų bendrovių ir Bendrovės veiklą;
2. skirti laiko darbui Bendrovės valdyboje ir įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;
3. gebėti analitiškai mąstyti, aiškiai perteikti mintis bei teikti konstruktyvius pasiūlymus;
4. įsipareigoti Bendrovės atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai, kad bus lojalus ir laikysis konfidencialumo, vengs situacijos, kai jo privatūs interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams, nepainios Bendrovės turto su savo turtu arba naudos jį ar informaciją, kurią jis gauna ar gaus būdamas Bendrovės valdybos nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui;
5. Kandidatas, pretenduojantis į Bendrovės valdybos narius (toliau – kandidatai), turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:
5.1. kandidatas negali būti Bendrovės ir susijusios bendrovės vadovas ir (ar) darbuotojas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
5.2. kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš Bendrovės ar susijusios bendrovės, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;
5.3. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise Bendrovės ir susijusios bendrovės akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovu;
5.4. kandidatas neturi turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su Bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių laikytinas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš Bendrovės ar susijusios bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);
5.5. kandidatas negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės ir susijusios bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu ar darbuotoju;
5.6. kandidatas neturi būti ėjęs Bendrovės kolegialaus organo nario pareigų ilgiau kaip 8 metus;
5.7. kandidatas neturi būti 3 ar daugiau savivaldybės kontroliuojamų bendrovių kolegialių organų sudėtyje.
5.8. kandidatas neturi būti Bendrovės vadovo arba šio skelbimo 5.1-5.7 papunkčiuose nurodytų asmenų artimas šeimos narys (artimu šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai) ir tėvai (įtėviai); artimas šeimos narys;
5.9. kandidatas neturi būti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, savivaldybės tarnautojas arba savivaldybei atstovaujančios institucijos darbuotojas;
5.10. neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti kandidato arba jo artimo šeimos nario (kaip jis apibrėžtas 5.8 papunktyje) ir Bendrovės interesų konfliktas;
5.11. kandidatas negali būti įmonės, kuri vykdo tokią pačią veiklą, kaip Bendrovė, arba veikia toje pačioje veiklos srityje, darbuotojas, valdybos narys ar stebėtojų tarybos narys arba kitaip būti susijęs su tokia įmone.
 
Kandidatas privalo pateikti šiuos dokumentus:
            1) Kandidato paraiška, užpildyta pagal 1 priede pateiktą formą;
            2) Kandidato sąžiningumo deklaracija, užpildyta pagal 2 priede pateiktą formą;
            3) Kandidato nepriklausomumo deklaracija, užpildyta pagal 3 priede pateiktą formą;
            4) gyvenimo aprašymas (CV);
            5) asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas ir jo kopija;
            6) aukštojo išsilavinimo patvirtinimo dokumentai ir jų kopijos; 
 7) vadovaujamo darbo patirties veiklos srityje, kurioje veikia bendrovė, arba kompetencijos įmonių  valdymo srityje įrodymo dokumentai ir jų kopijos.
          
Kandidatas dokumentus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai gali pateikti iki š. m. vasario 15 d.
Kandidatas dokumentus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai gali pateikti šiuo adresu: Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda, toliau nurodytais būdais:
1) asmeniškai (notariškai patvirtintas dokumentų kopijas arba su savimi turėti dokumentų originalus ir jų kopijas); dokumentai priimami 313 kab.;
arba
2) paštu – registruotu laišku (notariškai patvirtintas dokumentų kopijas), adresuotu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai;
arba
3) elektroniniu paštu – edvardas.simokaitis@klaipeda.lt patvirtinus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.
 
Kontaktiniai asmenys – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų ir turto departamento Turto skyriaus vedėjas Edvardas Simokaitis, tel.: (8 46) 39 60 36 el. p. edvardas.simokaitis@klaipeda.lt
 
PRIEDAI:
1 priedas. Kandidato paraiška;
2 priedas. Kandidato sąžiningumo deklaracija;
3 priedas. Kandidato nepriklausomumo deklaracija.
 
 
 
 
 1 priedas
 
 
KANDIDATO PARAIŠKA
__________________
(data)
__________________
(sudarymo vieta)
 
Aš,_______________________________________________, prašau leisti dalyvauti  
                                                   (vardas ir pavardė)
_______________________________________, bendrovės kodas _________________,
                     (bendrovės pavadinimas)
buveinės adresas ______________________________________, valdybos narių atrankoje.
      Pranešimus, susijusius su atrankos vykdymu ir rezultatais, prašau siųsti toliau nurodytais
kontaktais:
elektroninio pašto adresas ____________________________________;
mobilusis telefonas _____________________________.
 
______________     ___________________________
(parašas)                      (vardas ir pavardė)            
 
 
 
 
2 priedas
 
 
KANDIDATO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA
 
 
1. Kandidatas ________________________________________________________.
                                                                (vardas ir pavardė, asmens kodas)
2. Įmonė, į kurios valdybą kandidatuojama _________________________________.
 
3. Ar Jūsų dalyvavimas atrankoje eiti šios deklaracijos 2 punkte nurodytos įmonės valdybos nario pareigas nesukelia interesų konflikto? ______________________________________________________________________    (jeigu taip – nurodykite tokio asmens (-ų) pareigas, vardą (-us) ir pavardę (-es) ______________________________________________________________________
 
______________________________________________________________________.
 
4. Ar Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia Jums eiti juridinio asmens valdybos nario ar kitas vadovaujamas pareigas?
TAIP  
NE  
(pažymėkite kryželiu)
 
5. Ar esate pripažintas neveiksniu (ribotai veiksniu)?
TAIP  
NE  
(pažymėkite kryželiu)
 
6. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nurodytų sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą?
TAIP  
NE  
(pažymėkite kryželiu)
 
 Kandidatas                                                    ___________     ________________________
                                                                          (parašas)                 (vardas ir pavardė)            
 20___ m. ___________ _____ d
                       (data)

 
 
 
3 priedas
 
 
KANDIDATO NEPRIKLAUSOMUMO DEKLARACIJA
 
1. Kandidatas _______________________________________________________
                                                                (vardas ir pavardė, asmens kodas)
2. Įmonė, į kurios valdybą kandidatuojama ______________________ __________
 ________________________________________________________(toliau – Bendrovė).
 
3. Ar esate Bendrovės ar susijusios bendrovės vadovas ir (ar) darbuotojas, ar per paskutinius 3 metus ėjote tokias pareigas?
TAIP  
NE  
(pažymėkite kryželiu)
 
4. Ar gaunate, ar per paskutinius 3 metus esate gavęs atlyginimą iš Bendrovės, į kurią pretenduojate, ir susijusios bendrovės, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas?
TAIP  
NE  
(pažymėkite kryželiu)
 
5. Ar turite nuosavybės teise Bendrovės, į kurią pretenduojate, ir susijusios bendrovės akcijų, ar esate tokio akcininko atstovas?
TAIP  
NE  
(pažymėkite kryželiu)
 
6. Ar turite, ar per praėjusius 3 metus turėjote verslo ryšių su Bendrove tiesiogiai, ar kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys? Neturinčiu verslo ryšių laikytinas subjektas, kuris yra negauna jokių pajamų iš Bendrovės ir susijusios bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą).
TAIP  
NE  
(pažymėkite kryželiu)
 
7. Ar esate, ar per paskutinius 3 metus buvote audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės, į kurią pretenduojate, ir susijusios bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu ar darbuotoju?
TAIP  
NE  
(pažymėkite kryželiu)
 
8. Ar ėjote Bendrovės, į kurią pretenduojate, kolegialaus organo nario pareigas ilgiau kaip 8 metus?
TAIP  
NE  
(pažymėkite kryželiu)
 
9. Ar esate 3 ar daugiau savivaldybės kontroliuojamų bendrovių kolegialių organų sudėtyje?
TAIP  
NE  
 
10. Ar esate Bendrovės, į kurią pretenduojate, vadovo arba šio skelbimo 5.1-5.7 papunkčiuose nurodytų asmenų artimas šeimos narys (artimu šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai) ir tėvai (įtėviai)?
TAIP  
NE  
(pažymėkite kryželiu)
 
11. Ar esate Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, savivaldybės tarnautojas arba savivaldybei atstovaujančios institucijos darbuotojas?
TAIP  
NE  
(pažymėkite kryželiu)
 
12. Ar yra kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti Jūsų arba Jūsų artimo šeimos nario (kaip jis apibrėžtas šio skelbimo 5.8 papunktyje) ir Bendrovės interesų konfliktas?
TAIP  
NE  
(pažymėkite kryželiu)
 
 
Kandidatas _______________________         ____________ 20___m. __________ ___ d.
                         (vardas ir pavardė)                        (parašas)                       (data)